INFO

Organisering av sameiet og råderett

Alle seksjonseiere skal være medlemmer av sameiet. Hver sameier får skjøtet på sin seksjon, med full disposisjonsett til den leilighet som er knyttet til seksjonen.

Alle seksjoner i første etg. har terrasse. Eierne av disse seksjonene har i tillegg eksklusiv bruksrett til de hageareal som naturlig tilhører den enkelte seksjon, og som avgrenses av forlengelsen av skillelinjene mellom seksjonene. Denne rett innebærer også at seksjonseierne har ansvaret for nødvendig vedlikehold av sine områder og kostnader forbundet med disse. For øvrig betraktes hovedankomst som fellesanlegg.

Hver seksjon har rett til 1 merket parkeringsplass i garasjeanlegget. Garasjeprisen vil bli merket med seksjonsnummer. Styret har anledning til å foreta omfordeling av parkeringsplassene for å imøtekomme særlige behov hos sameierne. Berørte parter skal ha uttalelsesrett. Plasser som ikke tilhører en spesifikk enheet, er til felles benyttelse/gjesteparkering. Hver seksjon har også rett til 1 utvendig sportsbod. Boden vil bli merket med seksjonsnummer. Dersom en seksjon leier ut sin leilighet skal parkeringsplassen følge leiligheten. Private avtaler kan inngås hvis leietaker ikke disponerer bil.

Parkeringsanlegget har installert struktur for ladning av EL bil . Den seksjonseier som vil ha installert opplegg for ladeboks på sin parkeringsplass må ta kontakt med styreleder for prisinformasjon og utførelse. Sameiet har betalt hovedanlegget og den som knytter seg til betaler 1/38 av hovedstruktur.

Seksjonene kan fritt omsettes, pantsettes eller disponeres på annen måte, forutsatt at eierne overholder bestemmelsene i vedtektene og generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet, jfr. paragraf 6 om godkjennelse.

Ved overdragelse av seksjonen er de nye eierne bundet av de vilkår som fremgår av denne sameieavtalen. Ved salg av seksjonen plikter således avhenderen å meddele vedtektene til ny eier, samtidig som forretningsfører alltid sørger for å oversende 1 eksemplar til nye sameiere.

Bruksretten må ikke nyttes slik at den er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av andre seksjoner. Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer og installasjoner skal meldes til styret.